Στατιστική

(Κωδικός Μαθήματος: 406Y, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Δ Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 5 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων:  Νικόλαος Φύλλας

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη στατιστική μεθοδολογία με έμφαση σε εφαρμογές στις επιστήμες του Περιβάλλοντος.

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η κατανόηση και η χρήση των βασικών εννοιών της στατιστικής
 • Η διερεύνηση και η παρουσίαση δεδομένων με χρήση μεθόδων περιγραφικής στατιστικής
 • Η ανάλυση δεδομένων με χρήση μεθόδων επαγωγικής στατιστικής
 • Η εμβάθυνση στη χρήση του λογισμικού R για την εφαρμογή περιγραφικών και επαγωγικών στατιστικών μεθόδων
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εισαγωγή, Δεδομένα, Περιγραφή Δεδομένων με πίνακες και διαγράμματα
 • Περιγραφή Δεδομένων με Μέσους Όρους  – Περιγραφή Μεταβλητότητας
 • Κανονικές Κατανομές και Τυποποιημένες (z) τιμές
 • Συσχέτιση – Παλινδρόμηση
 • Πληθυσμοί, Δείγματα και Πιθανότητα  + Ανάθεση 1ης Εργασίας (Περιγραφική Στατιστική)
 • Κατανομή Δειγματοληψίας Μέσου – Εισαγωγή στον στατιστικό έλεγχο υποθέσεων
 • Εκτίμηση (διάστημα εμπιστοσύνης) –  Έλεγχος t για ένα δείγμα
 • Έλεγχος t για δύο ανεξάρτητα δείγματα και για δύο σχετιζόμενα δείγματα
 • Ανάλυση Διακύμανσης: Ένας παράγοντας
 • Ανάθεση 2ης Εργασίας (Επαγωγική Στατιστική)
 • Ανάλυση Διακύμανσης: Δύο Παράγοντες
 • Έλεγχος Χ2 – Έλεγχοι για διατεταγμένα δεδομένα
 • Ασκήσεις Επανάληψης

Κάθε διάλεξη (Τετάρτη 12:00-14:00) συνοδεύεται από εξάσκηση στο εργαστήριο (Τετάρτη 15:00-17:00) με χρήση της γλώσσας R. Η παρουσία στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική. Επιπλέον φροντιστηριακές ασκήσεις (εθελοντικά) θα γίνονται κάθε Πέμπτη (12:00-15:00)

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 2
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 2
Άλλες δραστηριότητες: Φροντιστήριο επιπλέον (ώρες / εβδομάδα): 3
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: 80% Τελική Εξέταση, 20% Ασκήσεις
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Σημειώσεις Διδάσκοντος: Παρουσιάσεις σε μορφή Power Point που διατίθενται στο φάκελο του μαθήματος.
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Witte R, Witte J, Ανδρουλάκης Γ, Κουνέτας Κ, (2019), Στατιστική, Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση της R.
 • Field Α, Miles J, Field Z, (2019). Ανακαλύπτοντας την Στατιστική με τη Χρήση της R.
 • Leps J, Smilauer P (2021). Βιοστατιστική με την R.
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: