Στατιστική

(Κωδικός Μαθήματος: 406Y, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Δ Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 5 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων:  Νικόλαος Φύλλας

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη στατιστική μεθοδολογία με έμφαση σε εφαρμογές στις επιστήμες του Περιβάλλοντος.

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η κατανόηση και η χρήση των βασικών εννοιών της στατιστικής
 • Η διερεύνηση και η παρουσίαση δεδομένων με χρήση μεθόδων περιγραφικής στατιστικής
 • Η ανάλυση δεδομένων με χρήση μεθόδων επαγωγικής στατιστικής
 • Η εμβάθυνση στη χρήση του λογισμικού R για την εφαρμογή περιγραφικών και επαγωγικών στατιστικών μεθόδων
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εισαγωγή, Δεδομένα, Περιγραφή Δεδομένων με πίνακες και διαγράμματα
 • Περιγραφή Δεδομένων με Μέσους Όρους – Περιγραφή Μεταβλητότητας
 • Κανονικές Κατανομές και Τυποποιημένες (z) τιμές
 • Συσχέτιση – Παλινδρόμηση
 • Ανάθεση 1ης Άσκηση (Περιγραφική Στατιστική)
 • Πληθυσμοί, Δείγματα και Πιθανότητα
 • Κατανομή Δειγματοληψίας Μέσου – Εισαγωγή στον στατιστικό έλεγχο υποθέσεων
 • Εκτίμηση (διάστημα εμπιστοσύνης) – Έλεγχος t για ένα δείγμα
 • Ανάθεση 2ης Άσκηση (Επαγωγική Στατιστική)
 • Έλεγχος t για δύο ανεξάρτητα δείγματα και για δύο σχετιζόμενα δείγματα
 • Ανάλυση Διακύμανσης: Ένας παράγοντας
 • Ανάλυση Διακύμανσης: Δύο Παράγοντες
 • Έλεγχος Χ2 – Έλεγχοι για διατεταγμένα δεδομένα

Κάθε διάλεξη συνοδευεται από εργαστηριακές ασκήσεις κατανόησης της θεωρίας

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 2
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 2
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: 80% Τελική Εξέταση, 20% Ασκήσεις
Σημειώσεις Διδάσκοντος: 13 παρουσιάσεις σε μορφή Power Point που διατίθενται στο φάκελο του μαθήματος.
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Witte R, Witte J, Ανδρουλάκης Γ, Κουνέτας Κ, (2019). Στατιστική: Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση της R. Εκδόσεις Κριτική.
 • Field Α, Miles J, Field Z, (2019). Ανακαλύπτοντας την Στατιστική με τη Χρήση της R. Εκδόσεις Προπομπός.
 • Γναρδέλλης Χ, (2019). Εφαρμοσμένη στατιστική. Εκδόσεις Παπαζήση.
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: