Σχέδιο στην Περιβαλλοντική Διαχείριση

(Κωδικός Μαθήματος: 324ΚΕΥ) – Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος-

Εξάμηνο:  ΣΤ Διδακτικές Μονάδες: 2 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Κατεύθυνση:

Εφαρμοσμένων Περιβαλλοντικών Επιστημών και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Διδάσκων:

Στο μάθημα – εργαστήριο επιχειρείται αρχικά εξοικείωση με βασικά εργαλεία του Σχεδίου με γραφιστικές και σχεδιαστικές μεθόδους και την πρόταση ιδεατών σχεδίων και την σταδιακή ολοκλήρωσή τους, ώστε οι φοιτητές σταδιακά να περάσουν από τη γνώση της χρησιμοποίησης των παραδοσιακών εργαλείων που προσφέρονται στη σχεδίαση μέχρι την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που η σύγχρονη τεχνολογική πρόοδος χρήση Η.Υ. προσφέρει τόσο στον τομέα των εργαλείων, στην τεχνοτροπία, την ανάλυση, την παρουσίαση και την υλοποίηση μιας «ιδέας» σκαριφήματος σε ολοκληρωμένη σχεδιαστική απόδοση δεδομένων στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και Διαχείριση, με άμεση εφαρμογή σε τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Περιβάλλοντος. Η προτεινόμενη εργασία μπορεί ταυτόχρονα να είναι και εργασία άλλου μαθήματος, καθώς και προεργασία για την Πτυχιακή διατριβή. Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στις πρακτικές εφαρμογές Αρχιτεκτονικών, Πολεοδομικών και Αρχιτεκτονική Τοπίου σε συνδυασμό θεωρίας και σχεδίων . Στη θεωρία αναλύεται και επεξηγείται με παραδείγματα το μαθηματικό και γεωμετρικό υπόβαθρο για την σχεδιαστική επίτευξη ενός έργου με την χρήση εργαλείων και την επικοινωνιακή αντίληψη παραμέτρων για την ολοκλήρωση και παρουσίαση σχεδίων στην Περιβαλλοντική Διαχείριση. Παράλληλα σχολιάζονται και απαντώνται ερωτήσεις που προέρχονται από τους φοιτητές στην προσπάθειά τους να εκπαιδευτούν στη χρήση και την εξοικείωσή τους με όλα τα σχεδιαστικά υλικά ώστε το επικοινωνιακό επίπεδο ολοκλήρωσης ενός έργου να ικανοποιεί τον θεατή και να επιλύει σύγχρονες και παραδοσιακές , υφιστάμενες και μελλοντικές προτεινόμενες προτάσεις‐λύσεις στο δομημένο γεωγραφικό και αρχιτεκτονικό χώρο. Μια σειρά από εργαστηριακές ασκήσεις ολοκληρώνονται οι οποίες χρησιμοποιούνται σαν υπόβαθρο ώστε τελικά να ολοκληρώσουν οι φοιτητές μία αυτοτελή Σχεδιαστική Περιβαλλοντική εφαρμογή η οποία επιλέγεται από τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα των Τομέων του Τμήματος.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Ελεύθερο Σχέδιο
 2. Γραμμικό Σχέδιο
 3. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
 4. Τοπογραφικό Σχέδιο‐Χαρτογραφία
 5. Πολεοδομία‐Χωροταξία
 6. Περιβαλλοντική Διαχείριση
 7. Χρήση σχεδιαστικών εργαλείων για περιβαλλοντικές εφαρμογές.
 8. Σχεδιαστική άσκηση 1
 9. Σχεδιαστική άσκηση 2
 10. Σχεδιαστική άσκηση 3
 11. Σχεδιαστική τελική άσκηση
 12. Σχεδιαστική τελική άσκηση
 13. Σχεδιαστική τελική άσκηση
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 1
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 2
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Παρουσίες 10%

Εργαστηριακές εφαρμογές 70%

Τελική εξέταση 20%

Σημειώσεις Διδάσκοντος:

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Θ. Ι., (1997), ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Θ. Ι., (1998), ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 1. M. Doyle, (1998), «Color Drawing», Van Nostrand Book Reinhold N.Y.
 2. «Responsive Environment Mannual for Designers Arch.», Press London, 1998.
 3. John Tillman, (1991), «Design for Human Ecosystems Landscape Land Use & Natural Resources», Lyle N.Y
 4. I.N. Χατζόπουλος, (2003), «Σημειώσεις Χαρτογραφίας & ΤοπογραφικούΣχεδίου»
 5. Γ.Β. Πλάκας, (1998), «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο»
 6. Γ.Β. Πλάκας, (1981,1991,1998), «Γραμμικό Σχέδιο», Κέντρο Τεχνών
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: