Βιολογία Φυτών

(Κωδικός Μαθήματος: 103Υ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Δ Διδακτικές Μονάδες:  5 ECTS: 6 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων:  Παναγιώτης 
Δημητρακόπουλος / Εριφύλλη Ζαφειρίου / Νίκη Γεωργή

Η κατάρτιση των φοιτητών στη δομή και λειτουργία των φυτικών οργανισμών και η απόκτηση δεξιοτήτων σε εργαστηριακές μεθόδους στις βιολογικές επιστήμες, με απώτερο στόχο την κατανόηση της λειτουργίας των Οικοσυστημάτων.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή – Φυτικοί οργανισμοί
 2. Φυτικό κύτταρο ‐ κυτταρικά έγκλειστα και οργανίδια.
 3. Φυτικοί Ιστοί (Μεριστώματα, Παρεγχυματικός, Στηρικτικός και
  Επιδερμικός Ιστός).
 4. Φυτικοί Ιστοί (Αγωγός και Εκκριτικός Ιστός).
 5. Φυτικά όργανα (ρίζα).
 6. Φυτικά Όργανα (βλαστός).
 7. Φυτικά όργανα (φύλλο) –Φυσιολογία φωτοσύνθεσης.
 8. Φυτικά όργανα (άνθος, καρπός, σπέρματα).
 9. Μικροοργανισμοί και η βιολογία των φυτών (Βακτήρια‐ Μύκητες‐Ιοί).
 10. Προσαρμογές Φυτών στο Περιβάλλον.
 11. Διακίνηση Νερού – διαπνοή
 12. Θρέψη φυτών
 13. Κίνδυνοι και φυτά του Μεσογειακού περιβάλλοντος

Εργαστήρια:

 1. Αύξηση φυτών‐αρχέφυτρα‐μεριστωματικοί ιστοί
 2. Μεριστωματικοί ιστοί
 3. Μόνιμοι ιστοί
 4. Ανατομία Ρίζας
 5. Ανατομία Βλαστού
 6. Ανατομία Φύλλου
 7. Ανατομία άνθους
 8. Φυτοπαθογόνα, Μύκητες, Βακτήρια, Ιοί

Εκπαιδευτικές εκδρομές:

 1. Ημερήσια (8ωρη) Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αγιάσο (Δασική και Μακία Βλάστηση‐Προσαρμογές)
 2. Ημερήσια (8ωρη) Εκπαιδευτική Εκδρομή (Φρυγανική και Μακία Βλάστηση – Προσαρμογές)
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  4
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Θεωρία (50 % τελικού βαθμού): Ενδιάμεση πρόοδος (15%) ‐ Γραπτή τελική εξέταση (15%), Γραπτή εργασία και παρουσίαση της (20%)
Εργαστήριο (50 % τελικού βαθμού): Γραπτές αξιολογήσεις των εργαστηρίων (40%), Αναφορές εκπαιδευτικών εκδρομών (10%).
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Φυλλάδια εργαστηριακών ασκήσεων
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • ›Mauseth, J.D. 2020. Βοτανική, εισαγωγή στη βιολογία των φυτών. Εκδόσεις Broken Hill.
 • Raven P., Evert RF, Eichhorn SE. 2014. Βιολογία των Φυτών. Εκδόσεις Utopia, Αθήνα.
 • Αϊβαλάκις Γ., Καραμπουρνιώτης, Κ., Φασσεάς, Κ. 2005. Γενική Βοτανική. Η μορφολογία, η ανατομία και φυσιολογία των ανώτερων φυτών. Εκδόσεις Έμβρυο, Αθήνα
 • Campbell Ν.Α., Reece J.B., Minorsky, P.V. 2021. Βιολογία: Μορφή και Λειτουργία στα φυτά., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 • Bidlack James E., Shelley Jansky H., Stern Kingsley R. 2020. Stern’s Βασικές Αρχές Βιολογίας των Φυτών. Broken Hill Publishers Ltd., Λευκωσία.
Βιβλιογραφία:
 • Taiz L., Zeiger E. (Γενική Επιμέλεια: Κ. Θάνος). 2012. Φυσιολογία φυτών. Εκδόσεις Utopia. Aθήνα
 • Γεωργίου Κ., Θάνος Κ., Ριζοπούλου Σ., Μελετίου-Χρήστου Μ.Σ. 2012. Οικοφυσιολογία φυτών. Εκδόσεις Δίαυλος. Αθήνα
 • Μποζαμπαλίδης, Α. 2003. Βοτανική, Μορφολογία και Ανατομία Φυτών, Copyright 2003 Αρτέμιος Μποζαμπαλίδης, σελίδες 390
 • Καράταγλης, Σ. 1994. Φυσιολογία Φυτών, Εκδόσεις Art of Text, ISBN 960‐312‐009‐X, σελίδες 470
 • Μανέτας Γ. 2010. Tι θα έβλεπε η Αλίκη στη χώρα των φυτών. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. σελ. 364.
 • Thorogood Chris. 2019. Field guide of the wild flowers of the eastern Mediterranean. Royal botanic Gardens, Kew, UK
Διαδικτυακές Πηγές: http://www.biomedcentral.com/bmcplantbiol/
BMC Plant Biology
Δημοσιεύσεις άρθρων σε θέματα κυτταρικών , ιστολογικών, λειτουργικών
και θεμάτων ανάπτυξης των φυτών.
http://www.e‐journals.org/botany/
Electronic Sites of Leading Botany, Plant Biology and Science Journals
http://www.thieme.de/plantbiology/
The International Journal of the German