Βιολογία Ζώων

(Κωδικός Μαθήματος: 102Y, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Β Διδακτικές Μονάδες: 4 ECTS: 6 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων:   Τριαντάφυλλος Ακριώτης

Η εξοικείωση με τις κύριες (από περιβαλλοντική άποψη) ομάδες ζώων και τις ιδιότητες των ζωικών οργανισμών, με έμφαση στις ομάδες και ιδιότητες που είναι σημαντικές στις περιβαλλοντικές επιστήμες, και η κατανόηση των γενικών αρχών βάσει των οποίων οι ζωικοί οργανισμοί λειτουργούν ως συνιστώσες των οικοσυστημάτων.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Φυσική επιλογή και εξέλιξη, ταξινόμηση και ονοματολογία οργανισμών
 2. Πρωτόζωα, Ποροφόρα και Κνιδάρια
 3. Πλατυέλμινθες, Τροχόζωα και Νηματώδεις
 4. Δακτυλιοσκώληκες
 5. Αρθρόποδα (εισαγωγή), Τριλοβιτόμορφα
 6. Χηληκεραιωτά
 7. Καρκινοειδή
 8. Μονόκλαδα και Έντομα (εισαγωγή)
 9. Έντομα
 10. Μαλάκια
 11. Εχινόδερμα, Χορδωτά (εισαγωγή)
 12. Αμφίβια, ερπετά, πουλιά
 13. Θηλαστικά, αρχές Ηθολογίας

Εκπαιδευτική εκδρομή και εργαστηριακές ασκήσεις:
1. Εκδρομή & εργαστ. άσκηση: πλαγκτόν και υδρόβια πουλιά
2. Επίδειξη: ζωικοί οργανισμοί (διατηρημένα δείγματα, ομοιώματα)

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  6
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): Συνολικά 6 ώρες σε 2 εργαστήρια
Άλλες δραστηριότητες: 1 Εκπαιδευτική εκδρομή (5 ώρες)
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Τελική εξέταση
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Σημειώσεις και παρουσιάσεις Powerpoint διαθέσιμες ηλεκτρονικά
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Hickman, C.P., L.S. Roberts & A. Larson. 2002. Integrated principles in zoology. McGraw Hill, Boston [Ελληνική μετάφραση: Αποστολοπούλου,Μ. (επιμ.) Ζωολογία: ολοκληρωμένες αρχές. Ιων, Περιστέρι].

 • http://www.mhhe.com/biosci/pae/zoology/hickman11/student_index.mhtml
Βιβλιογραφία:
 • Brusca, R.C. & G.J. Brusca. 1990. Invertebrates. Sinauer Associates.
 • Meglitsch, P.A. & F.R. Schram. 1991. Invertebrate zoology. Oxford University Press, Oxford.
 • Miller, S.A. & J.P. Harley. 1996. Zoology. WCB Publishers, Dubuque.
 • Orr, R.T. 1989. Vertebrate biology. Saunders College Publishing, FortWorth.
 • Pearse, V. 1987. Living invertebrates. Blackwell Scientific Publications,Boston.
 • Pechenik, J.A. 1996. Biology of the invertebrates. WCB Publishers,Dubuque.
 • Pough, F.H., J.B. Heiser & W.N. McFarland. 1996. Vertebrate life. 4η έκδοση. Simon & Schuster, New Jersey.
 • Ruppert, E.E. & R.D. Barnes. 1994. Invertebrate zoology. SaundersCollege.
 • Wallace, R.A., G.P. Sanders & R.J. Ferl. 1996. Biology: the science oflife. HarperCollins, New York.

Επιπλέον βιβλιογραφικές παραπομπές δίνονται σε επιμέρους θέματα στις
σημειώσεις.
Σημ. Ο κατάλογος της βιβλιογραφίας αντιστοιχεί σε διαθέσιμους τόμους
στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διαδικτυακές Πηγές: http://users.uoa.gr/~alegakis/index_el_files/PDFfiles/EEPFChersArthrop.pdf
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/
βλ. και σημειώσεις