Βιολογική Ποικιλότητα

(Κωδικός Μαθήματος:107KEY, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο: Ε Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Επιστημονικής περιοχής Διδάσκων:  Δημητρακόπουλος Παναγιώτης
 • Κατανόηση βασικών εννοιών σχετιζόμενων με τη βιοποικιλότητα.
 • Κατανόηση του ρόλο της βιολογικής ποικιλότητας στη λειτουργία των οικοσυστημάτων και τις συνέπειες της μείωσής της για την ανθρώπινη κοινωνία.
 • Κατανόηση των επιπτώσεων των βιολογικών εισβολέων στη βιοποικιλότητα και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Διαλέξεις:

 1. Τι είναι η βιοποικιλότητα; Ορισμοί και σύντομη ιστορία του όρου. Η ταξινόμηση των ζώντων οργανισμών.
 2. Η εξέλιξη της βιοποικιλότητας στο χρόνο
 3. Η σημερινή κατάσταση της ΒΠ στον πλανήτη – Απειλές στη βιολογική ποικιλότητας και Ρυθμοί εξαφάνισης ειδών
 4. Δράσεις προστασία της βιολογικής ποικιλότητας. Προστατευόμενες Περιοχές (σχεδιασμός και διαχείριση)
 5. Πρότυπα κατανομής ειδών (Διασπορά – Φράγματα – Ενδημισμός) – Βιοτικές σχέσεις (Θήρευση/Βόσκηση, Ανταγωνισμός, Εποικισμός / Έκλειψη)
 6. Πρότυπα ποικιλότητας Ι: Γεωγραφικοί παράγοντες (Γεωγραφικό πλάτος, Υψόμετρο, Επιφάνεια – Νησιωτική Βιογεωγραφία-, Απόσταση)
 7. Πρότυπα ποικιλότητας ΙΙ: Ενεργειακοί παράγοντες (Παραγωγικότητα), Κλιματικοί παράγοντες, Δομικοί παράγοντες (Διαταραχή, Ετερογένεια)
 8. Μέτρηση της βιολογικής ποικιλότητας
 9. Βιοποικιλότητα και λειτουργία των οικοσυστημάτων: θεωρία και πειράματα
 10. Βιοποικιλότητα και λειτουργία των οικοσυστημάτων: μηχανισμοί ερμηνείας προτύπων
 11. Βιοποικιλότητα και ευστάθεια των κοινοτήτων
 12. Λειτουργικά χαρακτηριστικά ειδών και οικοσυστημική λειτουργία
 13. Βιολογικές εισβολές και βιοποικιλότητα

Φροντιστηριακές Ασκήσεις:

 1. Ο ρόλος του εδαφικού παράγοντα στη διαμόρφωση της ποικιλότητας και ισοκατανομής των κοινοτήτων (α-ποικιλότητα)
 2. β-ποικιλότητα και παραγωγικότητα των κοινοτήτων
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 2
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 1
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Φροντιστηριακές ασκήσεις (20%), τελική γραπτή εξέταση (80%).
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Π. Δημητρακόπουλος. Βιολογική Ποικιλότητα. Τμήμα Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη.
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Primack R.B., Αριανούτσου Μ., Δημητρακόπουλος Π. (Μτφ.: Αριανούτσου Μ., Δημητρακόπουλος Π.Γ., Διαμαντόπουλος Ι. Βαλάκος Ε., Παφίλης Π., Παντής Ι.). 2017. Βιολογία της Διατήρησης, Μία εισαγωγή. University Studio Press, 500 σελ., Θεσσαλονίκη. (ISBN: 978-961-12-2331-5).
Βιβλιογραφία:
 • Wilson E.O. 1992. The diversity of life. Penquin, ISBN: 0-14-016977-6. 406pp.
 • Magurran A. 2004. Measuring biological diversity. Wiley.
 • Blondel J. & Aronson J. 1999. Biology and Wildlife of the Mediterranean region. Oxford University press, Oxford.
 • Leveque J. & Mounolou J-C. 2003. Biodiversity. John Wiley & SonsS Naeem, DE Bunker, A Hector, M Loreau, C Perrings. 2009. Biodiversity, Ecosystem Functioning, and Human Wellbeing. Oxford.
Διαδικτυακές Πηγές: http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/Titlpage.htm:

http://www.cbd.int/

http://www.diversitas-international.org/

http://data.gbif.org/