Χερσαία Οικοσυστήματα

(Κωδικός Μαθήματος: 125KEY, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Ε Διδακτικές Μονάδες:  6 ECTS: 7 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Επιστημονικής περιοχής Διδάσκων:   Τριαντάφυλλος Ακριώτης

Η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των χερσαίων οικοσυστημάτων και των έμβιων όντων που περικλείουν, καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους. Εξοικείωση με βασικές οικολογικές έννοιες και τον τρόπο που οι ιδιότητες των χερσαίων οικοσυστημάτων συνδέονται μεταξύ τους από την κλίμακα των χημικών ενώσεων μέχρι την κλίμακα ολόκληρων οικοσυστημάτων.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή. Θερμότητα και υγρασία
 2. Παγκόσμιες ζώνες βλάστησης – οικοσυστήματα
 3. Ζώνες βλάστησης στην Ελλάδα
 4. Περιβαλλοντικές συνθήκες: εισαγωγή. Θερμοκρασία: εισαγωγή.
 5. Εκτόθερμοι οργανισμοί: μηχανισμοί ρύθμισης
 6. Ενδόθερμοι οργανισμοί: μηχανισμοί ρύθμισης
 7. Μεταβολισμός ενδόθερμων οργανισμών και ενεργειακό ισοζύγιο.
  Μεταβολικός ρυθμός και σωματικό μέγεθος.
 8. Επίδραση της θερμοκρασίας σε επίπεδο πληθυσμών και ειδών.
  Υγρασία, χιόνι και pH.
 9. Η θερμοκρασία ως ερέθισμα ‐ Το φώς ως ερέθισμα
 10. Φωτοσύνθεση, σημεία αντισταθμίσματος στα φυτά. Φωτοσυνθετικό
  ισοζύγιο & Παραγωγικότητα
 11. Φυσικοί πόροι: εισαγωγή & Αμυντικοί μηχανισμοί οργανισμών.
 12. Βόσκηση: επιπτώσεις σε επίπεδο οργανισμού, είδους και
  οικοσυστήματος.
 13. Κοινωνικά συστήματα στα ζώα – ο χώρος ως πόρος: επικράτειες &
  κοινωνικά είδη

Μια εκπαιδευτική εκδρομή στο πρώτο μισό του Νοεμβρίου με θέμα τα
δασικά οικοσυστήματα

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  6 (δύο 3ωρα)
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 1 εκδρομή
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Τελική εξέταση
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Σημειώσεις, παρουσιάσεις Powerpoint (διατίθενται στο φάκελλο του μαθήματος)
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Molles, M.C. Jr.  2009.  Ecology Concepts and Applications. 4th edn. McGraw-Hill, New York. [Greek translation]
 • Begon, M., J.L. Harper & C.R. Townsend.  2015.  Ecology:  individuals, populations and communities.  4th edn.  Blackwell. [Greek translation]
 • Pafilis, P. (ed.) 2020. The fauna of Greece – biology and management of wild fauna. Broken Hill Publishers Ltd.
Βιβλιογραφία:
 • Barbour, M.G., J.H. Burk & W.D. Pitts. 1987. Terrestrial plant ecology. Benjamin/Cummings Publ. Co., Menlo Park, California.
 • Begon, M., J.L. Harper & C.R. Townsend. 2005. Ecology: individuals, populations and communities. 4th edn. Blackwell.
 • Emberlin, J. C. 1996. Εισαγωγή στην οικολογία. (Μετάφραση) Τυπωθήτω, Αθήνα.
 • Fitter, A.H. & R.K.M. Hay. 1987. Environmental physiology of plants. Academic Press, London.
 • Krebs, C.J. 1978. Ecology: the experimental analysis of distribution and abundance. 2nd edn. Harper & Row, New York.
 • Krebs, J.R. & N.B. Davies. 1987. An introduction to behavioural ecology. Blackwell Scientific Publications, Oxford.
 • McNeill Alexander, R. 1981. The chordates. 2nd edn. Cambridge Univ. Press.
 • Molles, M.C. Jr. 2008. Ecology Concepts and Applications. 4th edn. McGraw‐Hill, New York.
 • Morse, D.H. 1980. Behavioral mechanisms in ecology. Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass.
 • Ricklefs, R.E. 1988. Ecology. Freeman and Co., New York.
 • Schmidt‐Nielsen, K. 1990. Animal physiology: adaptation and environment. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
 • Turrill, W.B. 1929. The plantlife of the Balkan peninsula. Oxford.
 • Welty, J.C. & L. Baptista. 1988. The life of birds. 4th edition, Harcourt Brace Jovanovich.
 • Whittaker, R.H. 1975. Communities and ecosystems. 2nd edition, Macmillan, London.
 • Young, J.Z. 1981. The life of vertebrates, 3η έκδοση,  Clarendon Press, Oxford.

Επιπλέον παραπομπές σε επιμέρους θέματα.
Σημ. Ο ανωτέρω κατάλογος αντιστοιχεί σε τόμους διαθέσιμους στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διαδικτυακές Πηγές: