Χημεία

(Κωδικός Μαθήματος: 201Y, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο: Α Διδακτικές Μονάδες:  4 ECTS: 5 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων:  Αλούπη Μαρία

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει είναι σε θέση να:

 • κατανοεί και να χρησιμοποιεί τα σημαντικά ψηφία και να μετατρέπει τις μονάδες στους υπολογισμούς των χημικών μεγεθών
 • κατανοεί τις βασικές ιδιότητες των ατόμων, μορίων και των καταστάσεων της ύλης
 • κατανοεί την ατομική δομή και την περιοδικότητα των στοιχείων στον Περιοδικό Πίνακα
 • αναγνωρίζει τα ονόματα και τους χημικούς τύπους των δυαδικών μοριακών και ιοντικών ενώσεων και των οξέων
 • ισοσταθμίζει χημικές εξισώσεις και να κατανοεί τις στοιχειομετρικές σχέσεις στις χημικές εξισώσεις
 • χρησιμοποιεί την έννοια του mole σε ποσοτικούς χημικούς υπολογισμούς
 • αναγνωρίζει τους βασικούς τύπους των χημικών αντιδράσεων και να προβλέπει την έκβαση τους
 • κατανοεί τους νόμους που καθορίζουν τη φυσική/χημική συμπεριφορά των αερίων
 • κατανοεί την θεωρία των χημικών δεσμών και να προσδιορίζει τη μοριακή γεωμετρία
 • υπολογίζει την ταχύτητα μιας αντίδρασης και να κατανοεί τους μηχανισμούς των χημικών αντιδράσεων
 • κατανοεί την έννοια της χημικής ισορροπίας και να εφαρμόζει την αρχή του Le Chatelier για να προβλέπει τις μεταβολές στη θέση χημικής ισορροπίας
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εισαγωγή στη Χημεία & Μονάδες μέτρησης
 • Άτομα, μόρια, ιόντα
 • Χημικοί τύποι, υπολογισμοί και εξισώσεις
 • Χημικές αντιδράσεις
 • Αέρια κατάσταση
 • Θερμοχημεία
 • Ηλεκτρονικές Δομές και Περιοδικότητα
 • Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός
 • Μοριακή Γεωμετρία
 • Υγρά, Στερεά, Διαλύματα
 • Χημική Κινητική
 • Χημική Ισορροπία

 

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 6 (Το μάθημα είναι προσαρμοσμένο στη διαδικτυακή πλατφόρμα Moodle)
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
 • Συνολική (αθροιστική) αξία 10 quiz ερωτήσεων/ασκήσεων που παραδίδονται εβδομαδιαία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μέσω Moodle: 30%
 • Τελική Εξέταση με quiz ερωτήσεων/ασκήσεων εφ’ολης της ύλης μέσω Moodle: 70%
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Ebbing & Gammon (Μετάφραση: Ν. Κλούρας), 2005. ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Εκδόσεις ΤΡΑΥΛΟΣ
 • Brown, Lemay, Bursten, Murphy, Woodward, Stoltzfus, (Μετάφραση: Π. Ακρίβος), 2016. ΧΗΜΕΙΑ, Εκδόσεις Τζιόλα
 • Atkins, Jones, Laverman (Επιμέλεια: Π. Κουτσούκος), 2018. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, Εκδόσεις Utopia
Βιβλιογραφία:
 • McMurry J. & Fay R.C. (2004). Chemistry. Pearson Education Ltd
 • Rosenberg J.L. & Epstein L.M. (2004). Πανεπιστημιακή Χημεία. Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Καραγιαννίδης Π.Π.. (2003). Ανόργανη Χημεία. Εκδόσεις Ζήτη
 • Μανουσάκης Γ. (1999). Γενική και Ανόργανη Χημεία. Εκδόσεις Κυριακίδη
Διαδικτυακές Πηγές: http://www.webelements.com/webelements/scholar/index.html