Χωρικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός ΙΙ

(Κωδικός Μαθήματος: 333ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Ε Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Χωρικός Περ/κος Σχεδιασμός Ι  Τύπο; μαθήματος:

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Διδάσκων: Σπιλάνης Ιωάννης / Μπαλής Μ.

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν:

 •  το θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο του σχεδιασμού
 •  τα βήματα του σχεδιασμού
 •  την αξιολόγηση τοπικών ή κλαδικών σχεδίων ως προς τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:

Διαλέξεις με το ακόλουθο περιεχόμενο και σειρά:

 •  Σπιλάνης Γ (επ. υπεύθυνος), 2005, Επιστημονική μελέτη και μεθοδολογία με θέμα «Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα», Πρόγραμμα Ιστός, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 •  Μεθοδολογίες σχεδιασμού και Εργαλεία σχεδιασμού. Το πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού και της περιφερειακής πολιτικής σε ΕΕ, Ελλάδα
 •  Αξιολόγηση προγραμμάτων και πολιτικών. Από τις  Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη  Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και στην  Εκτίμηση Βιωσιμότητας.
 •  Βιώσιμος τουριστικός σχεδιασμός.
 •  Βιώσιμη Ανάπτυξη Νησιωτικού Χώρου
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  2
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 2
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Εργασία (μονάδες 7)

Γραπτή τελική εξέταση (μονάδες 3)

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
 • Σπιλάνης Γ (επ. υπεύθυνος), 2005, Επιστημονική μελέτη και μεθοδολογία με θέμα «Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα», Πρόγραμμα Ιστός, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Spilanis I., Vagianni E, Glyptou K., 2009, Framework for evaluating the tourism activity, MAP/Blue Plan
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Βιβλιογραφία:
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Περιοχής:  http://www.coastlearn.org/gr/index.htm
 • ΚΟΜΙΛΗΣ, Π., ΒΑΓΙΟΝΗΣ, Ν. (1999), Τουριστικός Σχεδιασμός. – Μέθοδοι και πρακτικές αξιολόγησης. Εκδόσεις Προπομπός,. Αθήνα, σελ. 196.
 • ΥΠΕΧΩΔΕ, (2007), Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις ΑΠΕ
Διαδικτυακές Πηγές:

http://www.iisd.org/default.asp

http://www.edpp.gr/

http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd12/csd12.htm

http://esl.jrc.it/envind/

http://www.minenv.gr

http://europa.eu.int/comm/sustainable/index_en.htm