Χωρικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ι

(Κωδικός Μαθήματος: 330Υ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο: Δ Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Οικονομία & Περιβάλλον ΙΙ  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων: Σπιλάνης Ιωάννης / Μπαλής Μ.

H κατανόηση των κοινωνικο‐οικονομικών και περιβαλλοντικών μηχανισμών που επηρεάζουν την κατάσταση μιας περιοχής ως προς τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και η προσέγγιση του τρόπου παρέμβασης (σχεδιασμός ‐ ολοκληρωμένη διαχείριση περιοχής) για την διόρθωση των υπαρχόντων προβλημάτων και την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Διαλέξεις με το ακόλουθο περιεχόμενο και σειρά:

 • Από τη μεγέθυνση στη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Το σύστημα δημιουργίας πιέσεων στο περιβάλλον – Οι δείκτες
  αειφορίας.
 • Η συστημική προσέγγιση και η εφαρμογή στο χώρο.
 • Το οικονομικό σύστημα, κινητήριος μοχλός για την οργάνωση και
  διαχείριση του χώρου. Οι αλλαγές του οικονομικού συστήματος.
 • Το περιφερειακό πρόβλημα. Ανισότητες και οι αιτίες τους. Ελλάδα και
  Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Χωροθέτηση ανθρώπων και δραστηριοτήτων στο χώρο. Ποιοι
  μηχανισμοί υπάρχουν. ‐Η έννοια της ελκυστικότητας.
 • Οι επιπτώσεις από τις αλλαγές χωροθέτησης στο περιβάλλον.
 • Η αξιολόγηση της κατάστασης βιωσιμότητας σε μια περιοχή.
 • Εργαλεία αξιολόγησης.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 2
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 2
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Δε διατίθενται
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 1. Σπιλάνης Γ, (1996), Περιφερειακός Οικονομικός Σχεδιασμός και
  Περιβάλλον, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη
 2. Λαμπριανίδης Λ., (2000), Οικονομική Γεωγραφία, Πατάκης, Αθήνα
Βιβλιογραφία:
 • COMPAS (2004), Coastal Management Practices to achieve sustainability
 • Coastlearn (2004), Oλοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών, http://www.coastlearn.org/gr
 • Σπιλάνης Γ (2007), Χωρικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Σημειώσεις μαθήματος
 • Σπιλάνης Γ (1995), Οικονομία και Περιβάλλον ΙΙ, Σημειώσεις μαθήματος
Διαδικτυακές Πηγές: http://www.edpp.gr/
http://www.minenv.gr