Υδατική Χημεία

(Κωδικός Μαθήματος: 232ΚΕΥ)

Εξάμηνο:  Η Διδακτικές Μονάδες:  – ECTS: Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Κατεύθυνση: Περιβαλλοντικών Επιστημών Διδάσκων: Χριστόδουλος Πηλίνης

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Διαλέξεις και ασκήσεις με το ακόλουθο περιεχόμενο και σειρά:

 1. Δομή και ιδιότητες νερού. Προσομοιώσεις υδατικών χημικών συστημάτων.
 2. Υδατικά διαλύματα, ιοντική ισχύς και ενεργότητα.
 3. Μαθηματική προσομοίωση υδατικών συστημάτων, καθορισμός μαθηματικών εξισώσεων επίλυσης.
 4. Γραφική μέθοδος, μονοπρωτικά οξέα.
 5. Γραφική μέθοδος, διπρωτικά και τριπρωτικά οξέα.
 6. 1η Πρόοδος.
 7. Λύση θεμάτων προόδου, επανάληψη στη γραφική μέθοδο επίλυσης.
 8. Ισχύς οξέων ‐ βάσεων, εξουδετέρωση οξέων ‐ βάσεων.
 9. Ρυθμιστικά διαλύματα.
 10. 2η Πρόοδος.
 11. Λύση θεμάτων προόδου, επανάληψη στις ισορροπίες οξέων ‐ βάσεων.
 12. Συστήματα νερού ‐ αερίου, αλκαλικότητα και οξύτητα.
 13. Συστήματα νερού ‐ στερεού.
 14. Ανθρακικό σύστημα, εισαγωγή στις ισορροπίες σχηματισμού συμπλόκων
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Δύο πρόοδοι και τρεις ανεξάρτητες εργασίες από τις οποίες προκύπτει ο τελικός βαθμός.
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Χαλβαδάκης, Κ. Π., «Υδατική Χημεία»
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Νικολαϊδης, Ν.Π., 2005, «Υδατική Χημεία: Θεωρία, Μοντέλα και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές», Εκδόσεις ΖΗΤΗ, ISBN 960‐431‐957‐4, σελίδες 317.
Βιβλιογραφία:
 • Snoeyink and Jenkins, (1980), «Water chemistry», John Wiley & Sons NY
 • Stumm and Morgan, «Aquatic Chemistry», John Wiley & Sons NY
Διαδικτυακές Πηγές: