Υδρογεωλογία

(Κωδικός Μαθήματος: 235ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Ζ Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Επιστημονικής περιοχής Διδάσκων:   Πέτρος Γαγάνης

Κατανόηση της σπουδαιότητας και των βασικών χαρακτηριστικών των υπόγειων νερών, και της σχέσης τους (αλληλεπίδραση) με τα επιφανειακά νερά, την γεωλογία μιας περιοχής και γενικότερα με το περιβάλλον.

Παροχή του γνωστικού υποβάθρου για τη Ρύπανση υδάτων και τις διεργασίες μεταφοράς ρύπων στο υπέδαφος

Παροχή βασικών γνώσεων για τις μεθόδους προστασίας και απορρύπανσης.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή. Ο υδρολογικός κύκλος. Το υδρολογικό ισοζύγιο της γης.
 2. Τονερόστουπέδαφος.
 3. ΝόμοςτουDarcyκαιυδραυλικήαγωγιμότητα.
 4. Υδρογεωλογικά συστήματα σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα.
 5. Μαθηματικήπεριγραφήκαιποσοτικοποίησητηςροήςτουυπόγειου νερού.
 6. Δίκτυαροής,Ροήστηνακόρεστηζώνη.
 7. Αντλήσειςκαιπιθανέςεπιπτώσεις.
 8. Εκτίμησητωνυδραυλικώνπαραμέτρωντωνυδροφορέων.
 9. Εισαγωγήστοπρόβληματηςρύπανσηςτουυπόγειουνερού.
 10. Μεταφορά ρύπων στην υδατική φάση, Διεργασίες
 11. Μαθηματική περιγραφή και ποσοτικοποίηση διεργασιών μεταφοράς ρύπων στο υπόγειο νερό.
 12. Εξίσωση μεταφοράς, εφαρμογές.
 13. Σχεδιασμός συστημάτων παρακολούθησης και αποκατάστασης ρύπανσης.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  1
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Εργασίες (2)

Εξετάσεις προόδου

Τελική εξέταση

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Ναι
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Βουδούρης Στ. Κώστας, 2009 , «ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
 • Σούλιος Γ., 1996 , «ΓΕΝΙΚΗ ΥΡΟΓΕΛΟΓΙΑ» Τόμος Α ́, University Studio Press, 1996, ISBN: 960-12- 0513-6
Βιβλιογραφία:
 • F.W. Schwartz and Zhang (2003), “Fundamentals of Ground Water”, John Wiley and Sons, Inc., New York
 • Domenico P.A. and F.W. Schwartz, (1990), “Physical and Chemical Hydrogeology”, John Wiley and Sons, Inc., New York
Διαδικτυακές Πηγές: http://bcs.wiley.com/he- bcs/Books action=index&bcsId=1316&itemId=0471137 855

http://www.egr.msu.edu/igw/DL/

http://pubs.er.usgs.gov/publication/wsp2220