Ερευνητικά Προγράμματα


Αυτή την περίοδο ασχολούμαι με το πρόγραμμα COMPON(Comparing Climate Change Policy Networks) το οποίο μελετά σε διαφορετικά επίπεδα  τους συνασπισμούς υπεράσπισης (advocacy coalitions) για θέματα κλιματικής αλλαγής. To COMPON συντονίζεται από τον Καθ. Jeff Broadbent, University of Minessota, USA. Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν προκύψει οι εξής δημοσιεύσεις:

Παλαιότερα Προγράμματα

Η έρευνα ‘DEMOS’ -Democracy in Europe and the Mobilisation of Society– εστιάζει στις μορφές συμμετοχικής δημοκρατίας όπως μορφοποιούνται από ‘τη βάση’ και εφαρμόζονται τόσο στην εσωτερική οργάνωση των κοινωνικών κινημάτων όσο και στις προσπάθειες διαβουλευτικής λήψης αποφάσεων. Συντονίζεται από το European University Institute, Φλωρεντία. Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ της Αθήνας (4-7 Μαΐου 2006) Έλληνες ακαδημαϊκοί συνεργαστήκαμε με την ομάδα του DEMOS για τη διακίνηση ερωτηματολογίων στους συμμετέχοντες.

Από αυτή την έρευνα προέκυψε η δημοσίευση:

Η έρευνα ‘European Green Party Members’ είχε ως στόχο τη συλλογή στοιχείων για τα μέλη των πρασίνων κομμάτι στη Δυτική Ευρώπη. Χρησιμοποιήθηκε ένα κοινό ερωτηματολόγιο το οποίο εστάλη στα μέλη των κομμάτων κατά τη διάρκεια του 2002 και 2003. Σήμερα, η έρευνα έχει ολοκληρωθεί σε 15 χώρες και έχουν συμπληρωθεί περισσότερα από 7.000 ερωτηματολόγια. Για τις ξεχωριστές εθνικές μελέτες διεξήχθησαν υπό την ευθύνη των ‘εθνικών’ ερευνητών. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τη British Academy (κωδικός προγράμματος: LRG-31746) και διευθύνεται από τον Dr. Wolfgang Rüdig, University of Strathclyde, UK. Η ερευνητική ομάδα πέτυχε και νέα χρηματοδότηση από την British Academy για τα έτη 2004-2005 με στόχο τη συγγραφή βιβλίου βάσει των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν.

Από την έρευνα έχουν προκύψει οι εξής δημοσιεύσεις: