Επιστημονικές Δημοσιεύσεις


Εδώ μπορείτε να δείτε τις πλέον πρόφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις των ερευνητών στο Τμήμα Περιβάλλοντος (περίοδος: Ιανουάριος- Ιούνιος 2022). Για τη διαχρονική εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας στο Τμήμα μας (αριθμός άρθρων και αναφορών) δείτε εδώ.


Arvaniti, O.S., Antonopoulou, G., Gatidou, G., Frontistis, Z., Mantzavinos, D., Stasinakis ,A.S. 2022. Sorption of two common antihypertensive drugs onto polystyrene microplastics in water matrices. Science of the Total Environment 837, 155786. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155786

Arvaniti O.S., Dasenaki M.E., Asimakopoulos A.G., Maragou N.C., Samaras V.G., Antoniou K., Gatidou G., Mamais D., Noutsopoulos C., Frontistis Z., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S 2022. Effectiveness of tertiary treatment processes in removing different classes of emerging contaminants from domestic wastewater. Frontiers of Environmental Science & Engineering 16, 148, https://doi.org/10.1007/s11783-022-1583-y

Barney, A., Polatidis, H., Haralambopoulos, D. 2022. Decarbonisation of islands: a multi-criteria decision analysis platform and application, Sustainable Energy Technologies and Assessments, 52, Part B, 102115,/https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102115

Fyllas, N.M.; Koufaki, T.; Sazeides, C.I.; Spyroglou, G.; Theodorou, K. 2022. Potential Impacts of Climate Change on the Habitat Suitability of the Dominant Tree Species in Greece. Plants, 11, 1616. https://doi.org/10.3390/plants11121616

Jones, N.; McGinlay, J.; Kontoleon, A.; Maguire-Rajpaul, V.A.; Dimitrakopoulos, P.G.; Gkoumas, V.; Riseth, J.Å.; Sepp, K.; Vanclay, F. 2022. Understanding Public Support for European Protected Areas: A Review of the Literature and Proposing a New Approach for Policy Makers. Land 11, 733. https://doi.org/10.3390/land11050733

Mastoras P., Vakalis S., Fountoulakis M.S., Gatidou G., Katsianou P., Koulis G., Thomaidis N.S., Haralambopoulos D., Stasinakis A.S. 2022. Evaluation of the performance of a pilot-scale solar still for olive mill wastewater treatment. Journal of Cleaner Production 364C, 132695. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132695

Pagoni, A., Arvaniti, O.S., Kalantzi, O.I. (2022). Exposure to phthalates from personal care products: Urinary levels and predictors of exposure. Environmental Research 212, 113194, https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113194

Psyllos, G., Hadjigeorgiou, I., Dimitrakopoulos, P.G., Kizos, T. 2022. Grazing Land Productivity, Floral Diversity, and Management in a Semi-Arid Mediterranean Landscape. Sustainability, 14, 4623. https://doi.org/10.3390/su14084623

Reeves, R., Aloupi M., Daftsis E.I., Stratis J.A., Mastoras P., Dimitrakopoulos, P.G. 2022. Biogeochemical aspects of the serpentines of Rhodes (Greece) and Cyprus. Plant and Soil 472, 491–508, https://doi.org/10.1007/s11104-021-05265-5

Syrou, D. & Botetzagias, I. 2022. Stakeholders’ Perceptions Concerning Greek Protected Areas Governance. Sustainability 2022, 14, 3389. https://doi.org/10.3390/su14063389

Troumbis, A.Y., Iosifidis, S. & Kalloniatis, C. 2022. Uncovering patterns of public perceptions towards biodiversity crime using conservation culturomics. Crime Law & Social Change https://doi.org/10.1007/s10611-022-10028-z

Tsaligopoulos, A. & Matsinos, Y. 2022. Approaching Quietness as an Urban Sustainability Opportunity. Environments, 9, 12. https://doi.org/10.3390/environments9020012

Vardakas, L., Perdikaris, C., Zogaris, S., Kalantzi, S., Koutsikos, N. (2022). Stakeholders Perceptions of Non-indigenous Freshwater Fish Species: A Case Study from a Mediterranean Biodiversity Hotspot. Environmental Management 69 (6), 1091-1101, https://doi.org/10.1007/s00267-022-01623-w

Varsamis, G., Adamidis, G.C., Merou, T., Takos, I., Tseniklidou, K., Dimitrakopoulos, P.G., Papageorgiou, A.C. 2022. Changes in Watering Frequency Stimulate Differentiated Adaptive Responses among Seedlings of Different Beech Populations. Biology, 11, 306. https://doi.org/10.3390/biology11020306

Veron Α., Dell’Anno Α., Angelidis Μ.Ο., Aloupi Μ., Danovaro Ρ., Radakovitch Ο., Poirier Α. & Heussner S. (2022), Pollutant Pb burden in Mediterranean Centroscymnus coelolepis deep-sea sharks. Marine Pollution Bulletin, 174, 113245 https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.113245

Zevgolis, Y.G.; Kamatsos, E.; Akriotis, T.; Dimitrakopoulos, P.G.; Troumbis, A.Y. 2022. Estimating Productivity, Detecting Biotic Disturbances, and Assessing the Health State of Traditional Olive Groves, Using Nondestructive Phenotypic Techniques. Sustainability 14, 391. https://doi.org/10.3390/su14010391

Zevgolis, Y.G., Zannetos, St., Akriotis, T. 2022. Physiological response of a wild rodent to experimental manipulations in its natural environment using infrared thermography. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, https://doi.org/10.4404/hystrix-00478-2021