Επιστημονικές Δημοσιεύσεις


Εδώ μπορείτε να δείτε τις πλέον πρόφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις των ερευνητών στο Τμήμα Περιβάλλοντος (περίοδος: Ιούλιος – Δεκέμβριος 2021). Για τη διαχρονική εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας στο Τμήμα μας (αριθμός άρθρων και αναφορών) δείτε εδώ.


Adamidis, G.C., Varsamis, G., Tsiripidis, I., Dimitrakopoulos, P.G., Papageorgiou, A.C. (2021). Patterns of Leaf Morphological Traits of Beech (Fagus sylvatica L.) along an Altitudinal Gradient. Forests, 12, 1297. https://doi.org/10.3390/f12101297

Arvaniti, O.S., Antonopoulou, G., Tsagkogianni, D., Stasinakis, A.S. (2021). Screening on the sorption of emerging contaminants to polystyrene and polyethylene and use of coagulation – flocculation process for microplastics’ removal. Global NEST Journal, 23, 303-308, https://doi.org/10.30955/gnj.003854

Botetzagias, I. & Malesios C. (2021) Not just for protection: Determinants of face mask choice during COVID-19 pandemic in Greece. Journal of Health, Safety & Environment, 37(2): 143-151

Christopoulou, A., Fyllas, N.M., Dimitrakopoulos, P.G., Arianoutsou, M. (2021). How Effective Are the Protected Areas of the Natura 2000 Network in Halting Biological Invasions? A Case Study in Greece. Plants, 10, 2113. https://doi.org/10.3390/plants10102113

Dimitrakopoulos, P.G., Koukoulas, S., Michelaki, C., Galanidis, A. (2022). Anthropogenic and environmental determinants of alien plant species spatial distribution on an island scale. Science of the Total Environment, 805, 150314, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150314

Korras-Carraca,  M.-B., Gkikas, A., Matsoukas, C., Hatzianastassiou, N. (2021). Global Clear-Sky Aerosol Speciated Direct Radiative Effects over 40 Years (1980–2019). Atmosphere, 12, 1254, https://doi.org/10.3390/atmos12101254

Koutsou, O.P., Fountoulakis, M.S., Matsoukas, C., Fyllas, N.M., Stasinakis, A.S. (2022). Estimation of N2O emissions from wastewater characteristics in constructed wetlands. Journal of Environmental Chemical Engineering, 9, 106632, https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.106632

Nezis, I. Biskos, G., Eleftheriadis, K., Fetfatzis, P., Popovicheva, O., Sitnikov, N., Kalantzi, O.I. (2022). Linking indoor particulate matter and black carbon with sick building syndrome symptoms in a public office building. Atmospheric Pollution Research, 13 (1), 101292, https://doi.org/10.1016/j.apr.2021.101292

Stasinakis, A.S., Charalambous, P., Vyrides, I. (2022). Dairy wastewater management in EU: produced amounts, existing legislation, applied treatment processes and future challenges. Journal of Environmental Management, 303, 114152, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.114152

Stathopoulos, V.K., Evangeliou, N. Stohl, A., Vratolis, S., Matsoukas, C., K. Eleftheriadis, K. (2021). Large circulation patterns strongly modulate long-Term variability of Arctic black carbon levels and areas of origin. Geophys. Res. Lett., 48, e2021GL092876, https://doi.org/10.1029/2021GL092876

Tachos, V., Dimitrakopoulos, PG, Zogaris, S. (2021). Multiple anthropogenic pressures in Eastern Mediterranean rivers: insights into fish-based bioassessment in Greece. Ecohydrology & Hydrobiology, https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2021.06.001

Μποτετζάγιας Ι. (2021) “Garrett Hardin”, στο Μανωλάς Ευαγ. & Τσιγαρίδας Σπ. (επιμ.) Η Περιβαλλοντική Σκέψη στον 20ο αιώνα, Δίσιγμα, Αθήνα, σ.σ. 95-115.