Επιστημονικές Δημοσιεύσεις


Εδώ μπορείτε να δείτε τις πλέον πρόφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις των ερευνητών στο Τμήμα Περιβάλλοντος (περίοδος: Ιούλιος- Δεκέμβριος 2022). Για τη διαχρονική εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας στο Τμήμα μας (αριθμός άρθρων και αναφορών) δείτε εδώ.

—————————————————————————

Agathokleous, E., Barceló, D., Aschner, M., Antunes Azevedo, R., Bhattacharya, P., Costantini, D., Cutler, G.C., De Marco, A., Docea, A.O., Dórea, J.G., Duke, S.O., Efferth, T., Fatta-Kassinos, D., Fotopoulos, V., Ginebreda, A., Guedes, R.N.C., Hayes, A.W., Iavicoli, I., Kalantzi, O.I., Koike, T., Kouretas, D., Kumar, M., Manautou, J.E., Moore, M.N., Paoletti, E., Peñuelas, J., Picó, Y., Reiter, R.J., Rezaee, R., Rinklebe, J., Rocha-Santos, T., Sicard, P., Sonne, C., Teaf, C., Tsatsakis, A., Vardavas, A.I., Wang, W., Zeng, E.Y., Calabrese, E.J. (2022). Rethinking Subthreshold Effects in Regulatory Chemical Risk Assessments. Environmental Science and Technology, 56, 11095−11099. https://doi.org/10.1021/acs.est.2c02896

Arvaniti O.S., Arvaniti E.S., Gyparakis S., Sabathianakis I., Karagiannis E., Pettas E., Gkotsis G., Nika M.C., Thomaidis N.S., Manios T., Fountoulakis M.S., Stasinakis A.S. (2023) Occurrence of pharmaceuticals in the wastewater of a Greek hospital: combining consumption data collection and LC-QTOF-MS analysis. Science of the Total Environment 858, 160153.

Hale, S.E., Kalantzi, O.I., Arp, H.P.H. (2022). Introducing the EU project ZeroPM: zero pollution of persistent, mobile substances. Environmental Sciences Europe, 34 (1), 1-3

Iliopoulou A., Zkeri E., Panara A., Dasenaki M., Fountoulakis M.S., Thomadis N.S., Stasinakis A.S. (2022) Treatment of different dairy wastewater with Chlorella sorokiniana: removal of pollutants and biomass characterization. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 97, 3193–3201. https://doi.org/10.1002/jctb.7188

 

Jakovljević K., Bani A., Pavlova D., Konstantinou M., Dimitrakopoulos P.G., Kyrkas D., Reeves R.D., Mišljenović T., Tomović G., van der Ent A., Baker A.J.M., Bačeva Andonovska K., Morel J.L., Echevarria G. (2022). Hyperaccumulator plant discoveries in the Balkans: accumulation, distribution, and practical applications. Botanika Serbica 46 (2): 161-178. https://doi.org/10.2298/BOTSERB2202161J

 Kalantzi, Ο.Ι., Castorina, Ρ., Gunier, Ρ.Β., Kogut, Κ., Holland, Ν.,Eskenazi, Β., Bradman, A. (2023). Determinants of organophosphorus pesticide urinary metabolite levels in pregnant women from the CHAMACOS cohort, Science of The Total Environment, 854, 15855. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158551

Koutsovili E., Tzoraki O., Kalli A., Provatas S., Gaganis P. (2022). Participatory approaches for planning nature-based solutions in flood vulnerable landscapes, Environmental Science and Policy, 140 (2023) 12–23: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.11.012

Lalas K., Arvaniti O.S., Zkeri E., Nika M.C., Thomaidis N.S., Mantzavinos D., Stasinakis A.S., Frontistis Z. (2022) Thermally activated persulfate oxidation of Ampicillin: kinetics, transformation products and ecotoxicity. Science of the Total Environment 846, 157378. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157378

Skouloudis A., Malesios C., Lekkas D.F., Panagiotopoulou A. (2022) Consumer Preferences in Greece for Bio‑Based Products: a Short Communication. Circular Economy and Sustainability, 1-12. https://doi.org/10.1007/s43615-022-00215-4

Skouloudis A., Leal Filho W., Deligiannakis G., Nikolaou I., Vouros P., Evangelinos K. (forthcoming) Coping with floods: impacts, preparedness and resilience capacity of Greek MSMEs in flood-affected areas. International Journal of Climate Change Strategies and Management. https://doi.org/10.1108/IJCCSM-09-2022-0122

Skouloudis A., Leal Filho W., Vouros P., Evangelinos K., Nikolaou P., Deligiannakis G., Tsalis T. (2022) Assessing Greek small and medium-sized enterprises’ flood resilience capacity: Index development and application. Journal of Flood Risk Management, e12858. https://doi.org/10.1111/jfr3.12858

Sotiropoulou Μ., Stefanatou Α., Schiza S., Petousi A., Stasinakis A.S., Fountoulakis M.S. (2023) Removal of microfiber in vertical flow constructed wetlands treating greywater. Science of the Total Environment 858, 159723. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159723

Stamatis, Μ., Hatzianastassiou,  Ν., Korras-Carraca, M. B., Matsoukas, C., Wild, M., Vardavas, I. (2022). Interdecadal Changes of the MERRA-2 Incoming Surface Solar Radiation (SSR) and Evaluation against GEBA & BSRN Stations, Appl. Sci. 2022, 12, 10176, https://doi.org/10.3390/app121910176

Zevgolis Y., Sazeides Chr., Zannetos St., Grammenou V., Fyllas N., Akriotis Tr., Dimitrakopoulos P.G., Troumbis A.Y. (2022). Investigating the effect of resin collection and detecting fungal infection in resin-tapped and non-tapped pine trees, using minimally invasive and non-invasive diagnostics. Forest Ecology and Management, 524: 120498, https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120498

Zevgolis, Y.G.; Alsamail, M.-Z.; Akriotis, T.; Dimitrakopoulos, P.G.; Troumbis, A.Y. (2022). Detecting, quantifying, and mapping urban trees’ structural defects using infrared thermography: implications for tree risk assessment and management. Urban Forestry & Urban Greening, 27691, https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127691