Έρευνα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Εδώ μπορείτε να δείτε τις πλέον πρόφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις των ερευνητών στο Τμήμα Περιβάλλοντος (περίοδος: Ιανουάριος- Ιούνιος 2023). Για τη διαχρονική εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας στο Τμήμα μας (αριθμός άρθρων και αναφορών) δείτε εδώ.

Arvaniti O.S., Gkotsis G., M.C. Nika, Gyparakis S., Manios T., Thomaidis N.S., Fountoulakis M.S., Stasinakis A.S. (2023) Study on the occurrence of artificial sweeteners, parabens, and other emerging contaminants in hospital wastewater using LC-QToF-MS target screening approach. Water 15, 936. https://doi.org/10.3390/w15050936

Christopoulos A., Kotselis C., Stefanopoulos P., Zevgolis Y.G. (2023). New distribution records for the Aesculapian snake Zamenis longissimus in Greek Thrace, The Herpetological Bulletin, 164: 33-36, https://doi.org/10.33256/hb164.3336

Christopoulos A., Zevgolis Y.G. (2023). Not only an aquatic threat: A Caspian whipsnake Dolichophis caspius (Gmelin, 1789) entangled in discarded fishing net onshore on Lesvos Island, Greece, Ecologia Balkanica, 15(1): 192-198, https://ecologia-balkanica.com/wp-content/uploads/2023/05/192-198_eb23204-.pdf

Gavrouzou M, Hatzianastassiou N, Korras-Carraca M-B, Stamatis M, Lolis C, Matsoukas C, Michalopoulos N, Vardavas I. Three-Dimensional Distributions of the Direct Effect of anExtended and Intense Dust Aerosol Episode (16–18 June 2016) over the Mediterranean Basin on Regional Shortwave Radiation, Atmospheric Thermal Structure, and Dynamics. Applied Sciences. 2023; 13(12):6878. https://doi.org/10.3390/app13126878

 

Hidalgo-Triana N, ..  Kalantzi OI, ..Damialis A. (2023). Perceptions of change in the environment caused by the COVID-19 pandemic: Implications for environmental policy. Environmental Impact Assessment Review, 99. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.107013

Iliopoulou A., Arvaniti O.S., Deligiannis M., Gatidou G., Vyrides I., Fountoulakis M.S., Stasinakis A.S. (2023) Combined use of strictly anaerobic MBBR and aerobic MBR for municipal wastewater treatment and removal of pharmaceuticals. Journal of Environmental Management 343, 118211. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118211

Jones N., Malesios C., McGinlay J., Villasante S., Svajda J., Begley A., Gkoumas V., Cadoret A., Dimitrakopoulos P.G., Kontoleon A., Maguire-Rajpaul V., Sepp K. (2023). Using perceived impacts, governance and social indicators to explain support for protected areas. Environmental Research Letters 18, 054011. https://doi.org/10.1088/1748-9326/acc95b

Kalantzis D., Daskaloudis I., Lacoere T., Stasinakis A.S., Lekkas D.F., De Vrieze J., Fountoulakis M.S. (2023) Granular activated carbon stimulates biogas production in pilot-scale anaerobic digester treating agro-industrial wastewater. Bioresource Technology 376, 128908. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.128908

Kaliakatsos A., Gounaki I., Dokianakis S., Maragkaki E., Stasinakis A.S., Gyparakis S., Katsarakis N., Manios T., Fountoulakis M.S., Venieri D. (2023) Treatment of hospital wastewater: emphasis on ecotoxicity and antibiotic resistance genes. Journal of Chemical Technology and Biotechnology  https://doi.org/10.1002/jctb.7329)

Katsikantami I, Iatrou EI, Tzatzarakis MN, Kalantzi OI. (2023). Polychlorinated biphenyls (PCBs). Reference Module in Biomedical Sciences, Elsevier. ISBN 9780128012383. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824315-2.00828-9

Kanelli, A.A., Kokkinaki, M., Sinvare, M.-D., Malesios, C., Dimitrakopoulos, P.G., Kalantzi, O.-I. 2023. Keep Calm and Go Out: Urban Nature Exposure, Mental Health, and Perceived Value during the COVID-19 Lockdown. Sustainability 15, 8831, https://doi.org/10.3390/su15118831

Koutsikos N, Koi AM, Zeri C, Tsangaris C, Dimitriou E, Kalantzi OI. (2023). Exploring microplastic pollution in a Mediterranean river: The role of introduced species as bioindicators, Heliyon, 9 (4). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15069

Mazaris, A., … Dimitrakopoulos P.G., … Peck M.A. (2023).  Priorities for Mediterranean marine turtle conservation and management in the face of climate change. Journal of Environmental Management, 339, 117805. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117805
McGinlay J., Jones N., Malesios C., Dimitrakopoulos P.G., Begley A., Berzborn S., Botsch K., Gkoumas V., Kontoleon A., Külm S., Nomikou M., Semm M., Sepp K. (2023). Exploring local public support for protected areas: What social factors influence stated and active support among local people? Environmental Science & Policy 145, 250-261, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.04.003

Papastefanakis N., .., Lekkas D-F., Manios, T., Fountoulakis, M.S. (2023). Application of solar drying as a pre-treatment method for storing wet feedstocks prior to use in anaerobic digesters: Effect on methane production and digestate composition. Fuel, 348, 128477. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2023.128477https://doi.org/10.1016/j.fuel.2023.128477
Samojedny Jr T.J., Garnica-Díaz C., Grossenbacher D.L., Adamidis G.C.,  Dimitrakopoulos P.G., Siebert S.J., Spasojevic M.J., Hulshof C.M., Rajakaruna N. 2022. Specific leaf area is lower on ultramafic than on neighbouring non-ultramafic soils, Plant Ecology & Diversity, 15 (5-6), 243–252, https://doi.org/10.1080/17550874.2022.2160673

Stefanatou A., Schiza S., Petousi I., Rizzo A., Masi F., Stasinakis A.S., Fyllas N., Fountoulakis M.S. (2023) Use of climbing and ornamental plants in vertical flow constructed wetlands treating greywater. Journal of Water Process Engineering 53, 103832. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2023.103832

Zannetos S.P., Zevgolis Y.G., Christopoulos A., Akriotis T. (2022). Assessing habitat suitability of the Persian Squirrel in the island of Lesvos, Greece, Hystrix the Italian Journal of Mammalogy, https://doi.org/10.4404/hystrix-00549-2022 

Zevgolis, Y.G., Christopoulos, A., Kalargalis, I.I., Zannetos, S.P., Botetzagias, I., Dimitrakopoulos, P.G. (2023). An (Un)Expected Threat for a Regionally Near-Threatened Species: A Predation Case of a Persian Squirrel on an Insular Ecosystem. Animals, 13, 24. https://doi.org/10.3390/ani13010024

Zevgolis Y.G., Kouris A., Christopoulos A. (2023). Spatiotemporal patterns and road mortality hotspots of herpetofauna on a Mediterranean island, Diversity, 15(4): 478, https://doi.org/10.3390/d15040478 

Zevgolis Y.G., Christopoulos A. (2023). Entrapped in olive harvesting nets: A case of a Grass snake Natrix natrix from an olive-growing Greek Aegean island, Diversity, 15(3): 452, https://doi.org/10.3390/d15030452