Δίδακτρα/Υποτροφίες – Tuition Fees/Scholarships


Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των ακαδημαϊκών και λειτουργικών αναγκών του προγράμματος.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά σε 1.500 € για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια και καταβάλλονται ως εξής:

  • 500€ ως προκαταβολή με την αποδοχή της θέσης από τον υποψήφιο. Καθώς το συγκεκριμένο ποσό θεωρείται απαραίτητο για την κατοχύρωση της θέσης του υποψηφίου στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη παρακολούθησης.
  • Oι υπόλοιπες δύο δόσεις των 500 € καταβάλλονται κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους.

Στους/στις φοιτητές/τριες  της κατεύθυνσης μπορεί να χορηγούνται υποτροφίες ο συνολικός αριθμός των οποίων, καθώς και το ύψος αυτών θα καθορίζονται κάθε χρόνο από το Τμήμα. Επίσης σε κάθε πρώτο επιτυχόντα φοιτητή κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το Ι.Κ.Υ. χορηγεί, αν αυτός δεν είναι ήδη υπότροφός του, υποτροφία ποσού 1900 ευρώ περίπου. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., Ν.2083/92 όπως τροποποιήθηκε  από το Ν.2413/96 άρθρο 41 παρ. 5 και τις επιφυλάξεις του Π.Δ. 188/94.

Tuition Fees-Scholarships

Successful applicants are required to deposit a €1,500 tuition fees for the entire duration of the Program: (a)  € 500 as an advance payment with the acceptance of the position by the candidate, which is not refundable in case of non-attendance, and (b) the remaining two (2) instalments of €500 each, at the beginning of each of the first two semesters of study.