Σκοπός & Στόχοι


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ της Κατεύθυνσης «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διατήρηση Βιοποικιλότητας» του ΠΜΣ στην Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση & Τεχνολογία

Αντικείμενο του συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην Περιβαλλοντική Πολιτική, στην Οικολογία, τη Βιολογία της Διατήρησης, τα Περιβαλλοντικά/Οικολογικά Οικονομικά και τις λοιπές Κοινωνικές Επιστήμες του Περιβάλλοντος, κατά το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς. Το περιεχόμενο και οι ειδικότερες στοχεύσεις των επιμέρους μαθημάτων  εξελίσσονται και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Περιβάλλοντος, κατά τις διαδικαστικές προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της, ώστε να συμβαδίζουν με την επιστημονική πρόοδο και τις ανάγκες βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας των αποφοίτων του.

Τελικός σκοπός είναι:

Α. Η συνεισφορά στην ανάδειξη στελεχών και ανθρώπινων πόρων υψηλού επιπέδου σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και πολιτικής.

Β. H προώθηση παραγώγων της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για το περιβάλλον και την ανάπτυξη.

Γ. H διάχυση επιστημονικών γνώσεων και πολιτισμικών αξιών σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους οργανισμούς που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα