Τμήμα

Πρόγραμμα Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΘ” ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α/ΑΟνομασίαΥπεύθυνο Μέλος ΔΕΠΔιδάσκων
1Θερινή Πρακτική ΆσκησηΜατσούκας ΧρήστοςΌλοι οι Διδάσκοντες

Η διδασκαλία και ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος καθορίζεται από το διδάσκοντα και περιλαμβάνει, ανάλογα με το μάθημα, διαλέξεις, εργαστήρια, ασκήσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Κάθε μάθημα εξετάζεται, είτε στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, είτε με συγγραφή εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είτε με συνδυασμό των δύο. Σε περίπτωση αποτυχίας υπάρχει η δεύτερη εξεταστική περίοδος, το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.

 Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής οφείλει να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο που προσφέρεται. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής πρέπει ή να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα. Η προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις γίνεται με την βοήθεια του βασικού εγχειριδίου του μαθήματος, των σημειώσεων και της βιβλιογραφίας που υποδεικνύονται από τον διδάσκοντα.

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων συντάσσεται και για τα δύο εξάμηνα, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος πριν από το χρόνο έναρξης του κάθε εξαμήνου και ανακοινώνεται στους φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 14 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το εαρινό το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται με εγκύκλιο της Συγκλήτου για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, διάρκειας τριών εβδομάδων, τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου κατά την περίοδο Ιουνίου, διάρκειας δύο εβδομάδων, ενώ η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου είναι επαναληπτική των εξετάσεων και των δύο προηγούμενων εξαμήνων, χειμερινού-εαρινού και διαρκεί τρεις εβδομάδες.

 

Οι φοιτητές υποχρεούνται στην αρχή του εξαμήνου και μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή students web με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (username/password), και να δηλώνουν  τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν. Η δήλωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει τα εξαρτημένα από προαπαιτούμενα μαθήματα, στα οποία δεν έχει εκπληρωθεί η προαπαίτηση. Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μέχρι οκτώ (8) μαθήματα ένα εξάμηνο. Συνιστάται στους φοιτητές να συνεργάζονται με τον Σύμβουλο Σπουδών τους για την καλύτερη σύνθεση του προγράμματός τους.

Με απόφαση
της Συνέλευσης του Tμήματος καθορίζονται τα προαπαιτούμενα και
εξαρτημένα μαθήματα. Προκειμένου περί μαθημάτων που διδάσκονται από άλλα
τμήματα, ο καθορισμός των προαπαιτούμενων γίνεται από το αντίστοιχο
τμήμα που διδάσκει το μάθημα.

Aπό το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017  οι φοιτητές  θα πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς τον 1ο κύκλο σπουδών (σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων
των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων) για να μπορέσουν να δηλώσουν την πτυχιακή
εργασία.

Για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος
Περιβάλλοντος, οι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν με επιτυχία
τουλάχιστον 48 μαθήματα (Για φοιτητές που εισήχθησαν ή ξεκίνησαν τη
φοίτησή τους το 2015-2016: 26 υποχρεωτικά, 22 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά –
Για φοιτητές με προγενέστερα έτη εισαγωγής: 25 υποχρεωτικά, 23 κατ’
επιλογήν υποχρεωτικά) από το πρόγραμμα σπουδών και να έχουν ολοκληρώσει
με επιτυχία την πτυχιακή τους εργασία, η οποία είναι ένα από τα παραπάνω
υποχρεωτικά μαθήματα.  Πρέπει επίσης όλοι οι φοιτητές, να συμπληρώσουν ένα σύνολο τουλάχιστον 120 διδακτικών μονάδων και 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Στους φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος που ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους, απονέμεται πτυχίο. Το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του φοιτητή και αναγράφει το βαθμό που μπορεί να είναι δεκαδικός μέχρι 2 εκατοστά. Ο βαθμός αυτός είναι κατά σειρά επιτυχίας: Άριστα από 8,50 μέχρι 10,00, Pολύ καλά από 6,5 μέχρι 8,49 και Kαλά από 5,00 μέχρι 6,49.

Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις (αναφέρονται στη συνέχεια), με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής συμπληρώνει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων, διδακτικών μονάδων και πιστωτικών μονάδων, που αναφέρονται παραπάνω.

Ο φοιτητής που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές του, για να λάβει το πτυχίο του ορκίζεται ενώπιον του Πρύτανη και του Προέδρου του Τμήματος. Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό της επιτυχούς αποπεράτωσης των σπουδών, αλλά είναι απαραίτητη για τη χορήγηση του πτυχιακού τίτλου και είναι υποχρεωτική η συμμετοχή του απόφοιτου. Η ορκωμοσία πτυχιούχων γίνεται μετά από κάθε εξεταστική περίοδο, σε ημέρα και αίθουσα που ορίζεται από τον Πρύτανη.

Πριν από την ορκωμοσία μπορεί να δίνεται στον απόφοιτο βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος ότι πληροί τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.

Το πτυχίο υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου.

 Ο πτυχιούχος δικαιούται να πάρει:

α. Ένα (1) αντίγραφο του πιο πάνω τίτλου

β. Ένα (1) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

Τα (α) και (β) χορηγούνται κατά την ορκωμοσία.

 

Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου είναι ενιαίος για όλα τα ΑΕΙ της χώρας και καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ 141/Β3/2166, (ΦΕΚ 308 τ.β. 18. 6.1987). Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί τον συντελεστή βαρύτητας του μαθήματος και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων.

Κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από ένα αριθμό διδακτικών μονάδων.  Μία διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε 1 ώρα διάλεξης και 1 έως 3 ώρες φροντιστηρίου ή εργαστηρίου ανά εβδομάδα.  Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:

■ Μαθήματα με 1 ή 2 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,0.

■ Μαθήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5.

■ Μαθήματα με 5 ή 6 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας  2,0.

Εάν ένας φοιτητής έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα μαθήματα από όσα αντιστοιχούν στον, κατά το Πρόγραμμα Σπουδών, απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό μαθημάτων, διδακτικών και πιστωτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου, μπορεί να μην συνυπολογίσει για την εξαγωγή του βαθμού του πτυχίου του, τους βαθμούς ενός αριθμού  κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μαθημάτων, των διδακτικών  και πιστωτικών μονάδων που απομένουν είναι τουλάχιστον ίσος με τον απαιτούμενο για τη λήψη του πτυχίου.

 

Ο Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στον φοιτητή την αναγκαία συμπαράσταση για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις που επιβάλλει γενικά η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο. Η συμπαράσταση αυτή εκδηλώνεται με την παρακολούθηση των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων του φοιτητή ώστε να προσαρμόζεται βαθμιαία η επιστημονική και επαγγελματική του εξειδίκευση, στην προσωπικότητα και στις δυνατότητές του. Ο Σύμβουλος Σπουδών ακόμη συνδράμει τον φοιτητή σε δυσκολίες ή προβλήματα που ανακύπτουν στα πλαίσια της φοιτητικής ζωής του.

Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού μπορεί να οριστεί Σύμβουλος Σπουδών (μέχρι 15 φοιτητές). Για τους φοιτητές του 1ου και του 2ου εξαμήνου των σπουδών τους, ο Σύμβουλος Σπουδών ορίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος. Οι υπόλοιποι φοιτητές επιλέγουν το Σύμβουλό τους ελεύθερα. Ο Σύμβουλος Σπουδών φροντίζει να έχει συχνή επαφή με τους φοιτητές.

Στα καθήκοντα του Συμβούλου Σπουδών περιλαμβάνονται και τα εξής:

  • Παρακολούθηση των κλίσεων του φοιτητή και καθοδήγηση προς τους τομείς που του ταιριάζουν.
  • Παροχή βοήθειας για τη σύνθεση του προγράμματος σπουδών.
  • Παροχή πληροφοριών και υποδείξεων για επαγγελματικό προσανατολισμό.
  • Παροχή πληροφοριών και βοήθειας για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες και σπουδές στο εξωτερικό.
  • Παροχή πληροφοριών και συμβουλών για παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων, ερευνητικών προγραμμάτων και εξωπανεπιστημιακών μαθημάτων.
  • Διευκόλυνση των επαφών του φοιτητή με τις πανεπιστημιακές αρχές όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

 

Παράλληλα με το κύριο πρόγραμμα μαθημάτων λειτουργεί πρόγραμμα ελευθέρων σεμιναρίων που έχει σαν σκοπό να διευρύνει τις ευκαιρίες που έχουν οι φοιτητές να εμβαθύνουν στα θέματα που διδάσκονται και να έλθουν σε επαφή με ένα ευρύτερο αριθμό Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. Τα σεμινάρια οργανώνονται με πρωτοβουλία και ευθύνη των διδασκόντων και διακρίνονται σε σεμινάρια συμπληρωματικά της διδασκαλίας, παρουσιάσεις εργασιών των διδασκόντων ή φοιτητών και σεμινάρια με εισηγητές καθηγητές Ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων, επιστήμονες κύρους και κοινωνικά στελέχη των οποίων η εμπειρία είναι χρήσιμη για τη γενικότερη εκπαίδευση των φοιτητών. Το Πρόγραμμα Σεμιναρίων ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Στα πλαίσια των καταστατικών στόχων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Περιβάλλοντος πραγματοποιεί συνέδρια με θέματα τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες για την ανάλυση και διαχείριση του περιβάλλοντος.

 

Στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών και σε σχέση με την ανάπτυξη και ολοκλήρωση των στόχων των μαθημάτων, προγραμματίζονται επισκέψεις σε φυσικά και ανθρωπογενή οικοσυστήματα, προστατατευτέες περιοχές, περιβαλλοντικές οργανώσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς σχετικούς με τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Σκοπός των επισκέψεων είναι η στενότερη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με τις συγκεκριμένες πρακτικές και ανάγκες στον τομέα του περιβάλλοντος.